Svartjord

følg oss på facebook

Svartjord, fra venstre med klokken; Luca Andreotti, Mari Østby Kjøll, Siren Elise Dversnes Dahle og Yola Maria Tsolis

Svartjord, fra venstre med klokken; Luca Andreotti, Mari Østby Kjøll, Siren Elise Dversnes Dahle og Yola Maria Tsolis

Pressemelding:

Prindsekjøkkenet

2-4 mai 2014

Storgata 36, Oslo


Årets avgangsutstilling for masterstudentene ved Kunstfag på KHIO har en annen struktur enn tidligere; i år skal avgangsstudentene arrangere sine egne utstillinger i den visningsformen de selv ønsker. Dette har resultert i opprettelsen av kunstnergruppen Svartjord, bestående av Luca Andreotti, Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll og Yola Maria Tsolis. 

Gjennom Svartjord vil de fire studentene fremme forandring, resirkulering og repetisjon av den anvendte kunstens ideologi og fungere som en nomadisk kunstnerdrevet virksomhet. Svartjord kommer ut av en diskusjon omkring økologi, romlige intervensjoner, urbanitet og kollektivitet.

Navnet Svartjord (Mollisol) refererer til det næringsrike jordsmonnet som hører til de mest fruktbare jordbruksområdene i verden. Hvert av Svartjords prosjekter vil utgjøre et eget kunsterisk økosystem der de gitte forholdene vil gi grobunn for det kunstneriske arbeidet. 

Arbeidet med prosjektet aktiviserer tomme og funksjonsløse bygninger i byen. Den første utstillingen vil finne sted i Storgata 36B. Lokalet ligger i en vernet bygning, i en stor kjeller som tidligere var storkjøkken, kalt Prindsekjøkkenet. Området heter Prinds Christian August Minde.

På Prindsekjøkkenet har Svartjord laget en arkitektur av levende planter, de såkalte ”Tre søstre,” som består av plantesortene squash, mais og bønnestengel. De tre søstrene plantes i formasjon, der plantenes egenskaper fremmer hverandres behov og vekst. Projeksjoner og tekstile installasjoner blandes med sand, tesselasjoner og funnede objekter i det beplantede landskapet som danner rammen omkring denne første presentasjonen av kunstnergruppen. 

Svartjord er basert på en unik metode der «gruppen» ikke utgjør noen fast identitet eller kollektiv, men snarere en plattform der nye transformasjoner potensielt kan bidra til å samle og styrke ulike aktører og samarbeidspartnere. 

Svartjord utforsker et bredt spekter av romlige forhold, ikke bare for å utforske romlige problemstillinger, men for å søke nytt territorium for kunstens rolle i politikk, vitenskap, samfunn og miljø – for å introdusere bærekraftige territorielle transformasjoner.

SVARTJORD presents Prindsekjøkkenet

This year’s MA show for visual art KHIO has a different structure than earlier; this year the students arrange their own exhibitions in a style of their own choosing. This has resulted in the cration of the art group Svartjord, consisting of Luca Andreotti, Siren Elise Dversnes Dahle, Mari Østby Kjøll and Yola Maria Tsolis.

Through Svartjord the four students intend to promote change, recycling and repetition of the applied arts ideology, as well as functioning as a nomadic artist-run event. Svartjord is a result of discussions on ecology, spatial intervetions, urbanity, and collectivity.

The name Svartjord (Mollisol) refers to the nutrient-rich soil found in the most fertile agricultural areas on earth. Each of Svartjord’s projects represents an own artistic ecosystem where the given conditions provide fertile ground for the artistic work.

The project makes use of empty buildings in the city. The first exhibition will take place in Storgata 36b, in the cellar of a preserved building called Prindsekjøkkenet. The area is called Prinds Christian Augusts Minde.

At Prindsekjøkkenet Svartjord has created an arcitecture of living plants, the so-called «three sisters», consisting of corn, squash, and bean stalk. The three sisters are planted in formations where the plants’ qualities enhance each other’s needs and growth. Projections and textile installations are mixed with sand, tesselations, and objects found in the cultivated landscape in which the art group’s first presentation takes place.

Svartjord is based on a unique method whereby “the group” does not imply a defined identity or collectivity, but rather serves as a platform where new transformations can potentially contribute to the gathering and strengthening of different artists and collaborators.

Svartjord explores a wide spectrum of spatial conditions, not only to explore spatial issues, but also to seek new territory for the role of art in politics, science, society, and environment – to introduce sustainable, territorial transformations.

 

Mari Østby Kjøll

Mari Østby Kjøll

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Yola Maria Tsolis

Siren Elise Dversnes Dahle

Siren Elise Dversnes Dahle

Siren Elise Dversnes Dahle

Siren Elise Dversnes Dahle

Siren Elise Dversnes Dahle

Siren Elise Dversnes Dahle

Luca Andreotti

Luca Andreotti

Luca Andreotti

Luca Andreotti

Mari Østby Kjøll

Mari Østby Kjøll

Mari Østby Kjøll

Mari Østby Kjøll

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet (videoprojeksjon i forgrunnen av Luca Andreotti)

installasjonsbilde fra Prindsekjøkkenet (videoprojeksjon i forgrunnen av Luca Andreotti)

27. mai 2014
Skrevet av Marianne Zamecznik

Kategorier: Svartjord